ashley portrait-1.jpg
ashley and patrick-1-2.jpg
Ashley+Patrick-firstlookholdinghands-1.jpg
ashley and patrickdriving-1.jpg
ashley+patrick -ceremony-1.jpg
ashley+patrick -downtheaisle-1.jpg
ashley+patrick -downtheaisle2-1.jpg
ashley + patrick barn-1(smallerforweb).jpg
ashley+patrick - walkingtowardme-1.jpg
Ashley+Patrickfirstdance-1.jpg
Ashley+Patrick-firstdance-1.jpg
girl dancing-1.jpg
Ashley+Patrick-ashleyportrait-1.jpg
bouquet-1.jpg
ashley and patrick-3.jpg
ashley and patrick-2.jpg
ashley portrait-1.jpg
ashley and patrick-1-2.jpg
Ashley+Patrick-firstlookholdinghands-1.jpg
ashley and patrickdriving-1.jpg
ashley+patrick -ceremony-1.jpg
ashley+patrick -downtheaisle-1.jpg
ashley+patrick -downtheaisle2-1.jpg
ashley + patrick barn-1(smallerforweb).jpg
ashley+patrick - walkingtowardme-1.jpg
Ashley+Patrickfirstdance-1.jpg
Ashley+Patrick-firstdance-1.jpg
girl dancing-1.jpg
Ashley+Patrick-ashleyportrait-1.jpg
bouquet-1.jpg
ashley and patrick-3.jpg
ashley and patrick-2.jpg
show thumbnails